Raps 0.1 screenshots


Main window:

screenshot 0.1 1


Adding links:

screenshot 0.1 3


Preferences:

screenshot 0.1 2